Menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Elke factuur dient betaald te worden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling jaarlijkse verwijlinteresten op overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstallen bij handelstransacties. Indien de klant in gebreke blijft om aan de betalingsverplichtingen te voldoen zal de hoofdsom bij wijze van contractueel schadebeding worden verhoogd met 10 %, met een minimale verhoging van 100 € als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de opdrachtgever van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 4

In geval van voortijdig stopzetten van de studie door de opdrachtgever (rechtstreeks of onrechtstreeks via de exploitant voor wie het project opgemaakt wordt) zal de opdrachtgever verplicht zijn de erelonen te betalen, onder de voorwaarden van artikel 1 tot een bedrag dat overeenkomt met het stadium waarin de studie zich bevindt, zelfs indien dit stadium niet volledig beëindigd is.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door eco-scan bvba.

Artikel 5

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Artikel 6

Eventuele supplementaire vervoers- of verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

Artikel 7

eco-scan bvba is niet aansprakelijk, tenzij in geval van grove fout, voor enige materiële of lichamelijke schade die zou ontstaan bij de opdrachtgever of bij derden als gevolg van de geleverde diensten of als gevolg van een verkeerde interpretatie of gebruik van de geleverde onderzoeksresultaten of analyses. Analyseresultaten vermeld in de rapportering betreffen gegevens die op het moment van de meting geldig waren.  Deze gegevens zijn niet noodzakelijk extrapoleerbaar naar andere tijdstippen of omstandigheden.

Artikel 8

De onderzoeksresultaten blijven intellectuele eigendom van de opdrachtgever, en zullen niet openbaar gemaakt worden of aan derden bekend gemaakt worden door eco-scan bvba zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, met uitzondering van de openbare documenten. eco-scan bvba behoudt zich het recht om studies te vermelden in het kader van het opgeven van referenties aan potentiële nieuwe klanten, zonder hierbij evenwel de inhoud van de studie te openbaren. In het kader van de wet op de privacy kan mits een eenvoudig schrijven van een klant zijn naam van de referentielijst verwijderd worden.