Menu

Beheerplannen

Een beheerplan geeft aan waar u met uw gebied naartoe wil. Het beschrijft wat de doelstellingen zijn voor het bos- of natuurgebied en geeft aan welke maatregelen moeten genomen worden om deze doelstellingen te bereiken. Volgens het bosdecreet moet er een beheerplan worden opgemaakt voor alle openbare bossen en voor elk privé-bos van 5 ha of meer. Afhankelijk van de ligging en de grootte, dient een beperkt of uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt te worden.

Daarnaast is men in Vlaanderen verplicht om een beheerplan op te stellen voor terreinen die men als natuurreservaat wil laten erkennen. Dit kan gaan over reservaten die in het beheer of eigendom zijn van het Vlaams Gewest, maar ook over gebieden die in eigendom zijn van andere instanties. Indien het gebied gelegen is binnen een beschermd landschap, dan dient het landschapsbeheerplan geïntegreerd te worden in het natuurbeheerplan. In ieder dossier worden de doelstellingen en daarvoor voorgestelde maatregelen getoetst aan de verschillende regelgevingen en bij de bevoegde administraties.

FAQs

05 Beheerplannen

 • Wanneer moet ik een bosbeheerplan opstellen?

  Het Bosdecreet, art. 43 bepaalt voor welke bossen en door wie er een bosbeheerplan moet opgesteld worden. Hierbij dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen beperkte en uitgebreide bosbeheerplannen. Het beperkte beheerplan is van toepassing voor privébossen vanaf 5 ha die gelegen zijn buiten de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Een beperkt beheerplan kan ook vrijwillig opgemaakt worden voor bossen buiten het VEN, die kleiner zijn dan 5 ha.

  Uitgebreide bosbeheerplannen worden opgemaakt voor:

  • alle domeinbossen ongeacht hun grootte (bossen eigendom van de Vlaamse overheid, of andere openbare bossen waarvan het volledige beheer wordt uitgevoerd door het ANB);
  • alle openbare bossen ongeacht hun grootte (eigendom van steden, gemeentes, provincies, kerkfabrieken, OCMW’s, publiekrechterlijke instellingen …);
  • privébossen van minstens 5 ha binnen het VEN. Een uitgebreid beheerplan kan ook vrijwillig opgemaakt worden waar dit strikt genomen niet vereist is.

  Alle uitgebreide bosbeheerplannen moeten voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer (CDB) zoals vastgelegd in het BVR van 27 juni 2003 ‘tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse gewest.’ Dus ook de uitgebreide bosbeheerplannen voor privébos buiten het VEN die vrijwillig opgesteld worden (art. 4§2 van het besluit). Enkel wanneer een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt is komt het bos in aanmerking om een FSC-label aan te vragen. Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan is niet eenvoudig en gebeurt in de praktijk vaak door studiebureaus. Voor het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan, op vrijwillige basis of voortvloeiend uit een wettelijke verplichting, kun je een subsidie krijgen die zo goed als alle kosten dekt. Om de 5 jaar worden de goedgekeurde bosbeheerplannen door het ANB geëvalueerd.

 • Wat zijn de voordelen van een bosbeheerplan?

  Alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan beschreven worden, zijn niet meer vergunningsplichtig volgens het Bosdecreet. Wanneer je een goedgekeurd bosbeheerplan hebt, ben je ook vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. Voor bepaalde werken is er wel nog een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 • Welke beheerplannen bestaan er nog?

  Met de huidige regelgeving bestaan er voor beheer van bos en natuur naast het bosbeheerplan nog meerdere types beheerplannen, met elk een eigen vorm en procedure: 

  • Bosreservaat
  • Beheerplan voor Harmonisch Park- en groenbeheer (HPG)
  • Het landschapsbeheerplan
  • Beheerplan voor een aangewezen of erkend natuurreservaat

  Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan de integratie van deze verschillende types beheerplannen tot één nieuw concept voor een geïntegreerd beheerplan, zodat het voor de beheerder van bos- en natuurterreinen een pak eenvoudiger wordt om één beheerplan op maat van het eigen terrein te maken en tegelijkertijd toch te voldoen aan de vereisten van de verschillende regelgevingen. In afwachting van de resultaten van dit project wil het Agentschap voor Natuur en Bos nu al het opstellen van geïntegreerde beheerplannen aanmoedigen. In onderling overleg wordt voor elk beheerplan met de beheerder besproken welke informatie in het beheerplan nodig is en op welke manier de verschillende goedkeuringsprocedures zo vlot mogelijk kunnen doorlopen worden.