Menu

Decretale milieu-audits

Alle m.e.r.-plichtige, alsook veiligheidsrapportageplichtige bedrijven dienen periodiek een decretale milieu-audit (DMA) uit te voeren. Bepaalde bedrijven dienen dit ook te doen, indien dit opgenomen is in de milieuvergunning. Welke bedrijven een milieu-audit dienen uit te voeren is opgenomen in Vlarem II, hoofdstuk 4 (4.1.9.2).

De audit omvat een evaluatie van de bedrijfsvoering en –uitrusting, dit in relatie tot het milieu. Het omvat onder meer een beschrijving van de emissies (geur, stof, …), energieverbruik, grondstoffenbeheer…. Het rapport dient gevalideerd te worden door een externe erkende verificateur. De audit dient minstens om de 3 jaar uitgevoerd te worden en bezorgd te worden aan de dienst milieuvergunningen van LNE en de VMM.