Menu

MER, MER-screening en ontheffingen

Milieueffectrapportage levert de informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te nemen bij het besluiten over plannen en projecten met een mogelijk belangrijke milieu-impact.

De effecten worden op een wetenschappelijke basis onderzocht, beschreven en indien mogelijk getoetst aan het geldende wettelijke kader. In bepaalde gevallen kan er een ontheffing of een screening gevraagd worden afhankelijk van de schaal van de te verwachten impact. 

Het MER, de ontheffing en de screening zijn beslissingsondersteunende documenten.

FAQs

01 MER, MER-screening en ontheffingen

 • Wanneer heb ik een MER nodig?

  In de milieuwetgeving worden de categorieën van m.e.r.-plichtige projecten afgebakend. Daarnaast is er eveneens een lijst met de categorieën van projecten waarvoor er een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan ingediend. De indeling in categorieën houdt rekening met het type van de activiteit en de capaciteit ervan (zie MER-besluit_2004). Indien u niet binnen één van de vermelde categorieën valt, dan is het project niet m.e.r.-plichtig.

  Door de omzendbrief LNE 2011/1 kan evenwel noodzakelijk zijn dat er bij de vergunningsaanvraag een m.e.r.-screening wordt toegevoegd, ook al valt het project niet onder één van de hogervermelde categorieën.

  In het eigenlijke MER worden de te verwachten effecten voor de verschillende disciplines (Lucht, Water, Bodem, Fauna & Flora,…)  beschreven, en dienen er, indien nodig, milderende maatregelen voorgesteld te worden. Tijdens een overlegronde wordt het dossier ter inzage gelegd in de betrokken gemeente, en wordt het opgestuurd naar verschillende overheidsinstanties. Zij krijgen dan de kans om hun opmerkingen/aandachtspunten op het dossier te formuleren en deze worden dan verwerkt in de richtlijnen voor het MER. Aan de hand van deze bundel wordt dan het definitieve MER opgesteld. 

 • Hoe verloopt de m.e.r.-procedure?

  Na een bedrijfsbezoek, waarbij de noodzakelijke gegevens verzameld worden, en de aanstelling van de erkende deskundigen kan de procedure van start gaan. In een kennisgevingsdossier worden de huidige en de gewenste bedrijfssituatie beschreven, alsook de ruime omgeving van de projectlocatie en de te volgen werkwijze voor het MER. Dit dossier zal vervolgens in de betrokken gemeente ter inzage gelegd worden voor de omwonenden en andere geïnteresseerde partijen, alsook bezorgd worden aan betrokken instanties (zoals VLM). Alle opmerkingen worden vervolgens verzameld en gebundeld in een aantal richtlijnen. Aan de hand van deze bundel wordt het eigenlijke MER opgesteld. Bij een ontheffing is er geen kennisgevingsfase, waardoor de procedure korter is dan bij een MER.

  Na de goedkeuring van het MER of de ontheffing door de Dienst Mer wordt deze bij de vergunningsaanvraag gevoegd. Mogelijke milderende maatregelen kunnen dan als bijkomende voorwaarde in de milieuvergunning opgenomen worden.

  Bij het opstellen van de dossiers doet eco-scan steeds beroep op erkende deskundigen voor de disciplines Lucht, Bodem, Water en Fauna & Flora. Indien nodig (vereist door de overheid) wordt er voor andere disciplines (Geluid, Mens, Landschap, …) eveneens beroep gedaan op erkende deskundigen. Alle dossiers worden in nauw contact met de klant, de overheid en de deskundigen opgesteld.

 • Wat is een m.e.r.-screening en wanneer heb ik er één nodig?

  Een m.e.r.-screening is een screeningsprocedure die wordt toegevoegd aan zowel een milieuvergunningsaanvraag als aan een stedenbouwkundige aanvraag voor projecten die de drempel van bijlage II (deze van een gemotiveerd verzoek tot ontheffing) niet overschrijden. De procedure is vereist voor projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen teweeg brengen, dit door de omzendbrief LNE 2011/1. Waar men vroeger enkel rekening hield met de omvang van het project, worden nu ook de aard en de ligging in beschouwing genomen. De screeningsnota wordt toegevoegd aan de aanvraag en maakt deel uit van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Hierbij wordt dan beslist of er al dan niet een project-m.e.r. nodig is voor de aanvraag. Is dit het geval dan wordt de vergunningsaanvraag van rechtswege onvolledig verklaard.