Menu

Mobiliteitsstudies

Een mobiliteitsstudie wordt opgemaakt voor projecten of uitbreidingen waar (negatieve) mobiliteitseffecten te verwachten zijn. Onder mobiliteitsstudies worden de mobiliteitstoets (mini-MOBER) en het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) gerekend.

In beide rapporten worden zowel de bereikbaarheid, het mobiliteitsprofiel als de effecten op vlak van verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de omgeving besproken. Zo kan bepaald worden of een project in overeenstemming is of blijft met de draagkracht van de omgeving.

Indien nodig worden milderende maatregelen voorgesteld om nadelige effecten te vermijden of verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met iedere weggebruiker (van voetganger, fietser en gebruiker van het openbaar vervoer tot autobestuurder en vrachtwagenchauffeur). De mobiliteitsstudie wordt bij de bouw- of milieuvergunningsaanvraag ingediend.

FAQs

03 Mobiliteitsstudies

 • Wat is het verschil tussen een mobiliteitstoets en een mobiliteitseffectenrapport (MOBER)?

  Een mobiliteitstoets is een beknopte nota voor projecten met een eerder beperkte mobiliteitsimpact. Het is een instrument dat aangeeft of er flankerende of milderende maatregelen nodig zijn voordat het project gerealiseerd wordt. De mobiliteitstoets wordt ook een mini-MOBER genoemd. Een MOBER dient geschreven te worden voor projecten of plannen met een belangrijke mobiliteitsimpact, waarbij er veel aandacht wordt besteed aan het kwantificeren van de impact. Het kan ook blijken uit de mobiliteitstoets dat de impact zodanig groot zal zijn dat het nodig is om een MOBER op te maken.

 • Wat is de opbouw van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER)?

  Een MOBER moet volgende onderdelen bevatten:

  • Bereikbaarheidsprofiel: beschrijving van hoe de locatie kan bereikt worden
  • Mobiliteitsprofiel: beschrijving verkeersproductie en –attractie, de vervoerswijzekeuze, ritgeneratie en parkeerbehoefte
  • Confrontatie bereikbaarheidsprofiel met mobiliteitsprofiel: de te verwachten effecten
   • Capaciteitsbeoordeling
   • Parkeerbehoefteraming
   • Overige mobiliteitseffecten
    • Verkeersveiligheid
    • Verkeersleefbaarheid
    • Oversteekbaarheid
  • Verkeerstechnische en flankerende maatregelen
  • Sensitiviteitstoets
  • Conclusie

 • Wanneer dient een mobiliteitstoets geschreven te worden en wanneer een mobiliteitseffectenrapport (MOBER)?

  Er zijn grenswaarden opgelegd die aangeven wanneer een mobiliteitstoets en wanneer een MOBER dienen opgesteld te worden. Deze staan opgesomd in het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies van de Vlaamse Overheid. De grenzen die voorgesteld worden voor de opmaak van een mobiliteitstoets zijn enkel richtinggevend. Sinds 1 september 2009 is het opstellen van een MOBER verplicht bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van sommige projecten. De opsomming over welke projecten dit gaat is eveneens opgesomd in het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies. Bovenvermelde mobiliteitsstudies zijn niet verplicht wanneer de mobiliteitseffecten al eerder werden onderzocht als onderdeel van een milieueffectrapport (MER) of een verkavelingsvergunning.